Έκτακτη ανάρτηση: Τα θετικά της απόφασης του Eurogroup και τα ερωτήματα για την Ελλάδα. – Special post: The positive points of the Eurogroup decision and the questions for Greece.


(for the english translation scroll down)

Υπάρχουν θετικά στοιχεία αλλά δημιουργούνται και σημαντικά ερωτήματα από την απόφαση του Eurogroup, εκτιμά το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) – το think tank του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ – διατυπώνοντας έτσι την αμφιβολία του κατά πόσον οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί θα μπορέσουν να υλοποιηθούν τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και μεσοπρόθεσμα.

Σύμφωνα με τον Δρ. Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, Δ/ντή του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), το πρώτο θετικό στοιχείο είναι ότι ανοίγεται ο δρόμος για την καταβολή στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου του μεγαλύτερου μέρους της δόσης ύψους 34,4 δις ευρώ στο πλαίσιο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος ανοίγοντας το δρόμο για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών και για άμεση παροχή, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, ρευστότητας στην αγορά.

Το δεύτερο θετικό στοιχείο είναι το πολιτικό μήνυμα που δίνεται στις διεθνείς αγορές, ότι η Ελλάδα  έχει την υποστήριξη των εταίρων της καθώς και του ΔΝΤ, ώστε να παραμείνει στο ευρώ και να σταθεροποιήσει την οικονομία της.

Το τρίτο θετικό στοιχείο  είναι ότι τόσο η μείωση των επιτοκίων στα δάνεια της Ελλάδας στις 100 μονάδες βάσης επί του Euribor, δηλαδή  στο 0,69%,στο πλαίσιο των διμερών δανείων του πρώτου προγράμματος, όσο και σημαντικότερο, η αναστολή της πληρωμής των τόκων προς τα δάνεια του EFSF,  μολονότι αυτό θα γίνει σταδιακά και υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της αναμένεται να οδηγήσει: α) σε μείωση του χρέους,  ίσως και σε ποσό άνω των 40 δις ευρώ, β) στη δημιουργία μεγαλύτερου  πρωτογενούς  πλεονάσματος και γ) στην απελευθέρωση πόρων, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Τέλος, το τέταρτο θετικό στοιχείο είναι, ότι το ζήτημα της περαιτέρω μείωσης του χρέους δεν έχει κλείσει οριστικά, αφού το Eurogroup δεσμεύτηκε ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εξετάσουν, αν κριθεί απαραίτητο, περαιτέρω μέτρα βοήθειας, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, χαμηλότερη συγχρηματοδότηση σε διαρθρωτικά κεφάλαια και/ή περαιτέρω μείωση επιτοκίων στα διμερή δάνεια (Greek Loan Facility), προκειμένου να επιτευχθεί επιπλέον αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα φτάσει να έχει ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτή η δέσμευση ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για το «κούρεμα» και των κρατικών δανείων (OSI), πιθανότητα  κάπου μετά  τις  προσεχείς γερμανικές βουλευτικές εκλογές τον Σεπτέμβριο του 2013.

Ωστόσο, η απόφαση του Eurogroup δημιουργεί παράλληλα και ορισμένα  ερωτήματα, που ανάλογα με τις εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα, μπορεί να υπονομεύσουν την υλοποίηση της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Το πρώτο ερώτημα αφορά στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους, του οποίου οι λεπτομέρειες πραγματοποίησης πρέπει να αποσαφηνιστούν, καθώς από αυτό το ΔΝΤ θα εξαρτήσει αν θα συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους πρέπει να υλοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις  εβδομάδες με δάνειο που δοθεί από τον EFSF ύψους 10 δις ευρώ σε τιμή ανταλλαγής που δεν θα είναι υψηλότερη από αυτή στο κλείσιμο της Παρασκευής, 23 Νοεμβρίου 2012. Πολλοί αναλυτές θεωρούν, ότι το πρόγραμμα επαναγοράς μπορεί να μειώσει το χρέος γύρω στα 15 δις ευρώ.  Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι όλοι οι ιδιώτες που εξακολουθούν να κατέχουν ελληνικά ομόλογα θα είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν και να υποστούν  ένα νέο «κούρεμα», όταν μάλιστα έχει τεθεί όριο στην τιμή ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων που οι ιδιώτες δανειστές μπορεί να το βρουν πολύ χαμηλό.Ένα άλλο βασικό ερωτηματικό είναι οι νέες απώλειες που θα αναγκαστούν να εγγράψουν  οι ελληνικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, φορείς και ιδιώτες αν συμμετάσχουν «εθελοντικά».

Το δεύτερο ερώτημα αφορά στην υλοποίηση των ελαφρύνσεων, οι οποίες εκτός του ότι εξαρτώνται  από μια σειρά γνωστών υποχρεώσεων/δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα – όπως η ψήφιση και η εφαρμογή ενός νέου φορολογικού συστήματος – και από την καλή λειτουργία των μηχανισμών εποπτείας, θα πρέπει να βασιστεί σε μια αύξηση του ΑΕΠ και τη δημιουργία πλεονάσματος 4,5% μέχρι το 2016, πράγμα που είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα πραγματοποιηθεί.

Το τρίτο ερώτημα αφορά στην επίτευξη, σύμφωνα με το Eurogroup, στα επόμενα δέκα χρόνια,  μέσου όρου ανάπτυξης του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδας υψηλότερου από το επιτόκιο που πληρώνει η Κυβέρνηση για το χρέος της, ικανοποιώντας έτσι μια βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αν όμως δεν επιτευχθεί, πράγμα που δεν είναι απίθανο, τότε η βιωσιμότητα θα εξακολουθεί να τίθεται σε αμφιβολία, ενώ παράλληλα μετατίθεται η εξυπηρέτηση του χρέους με πρόσθετα βάρη ουσιαστικά για μετά το 2022.

English translation

The decision of the Eurogroup has some positive points but also creates some questions, says the Institute of International Financial Relations, who expresses it’s doubts regarding the fulfillment of the prerequisites that have been agreed to, both in the immediate future and in the long term.

According to Dr Charalambos Tsardanidis, the first positive point is that the road to paying the 34,4bn euro to Greece by mid December is now open, thus allowing to refinance the banking system and immediately increase cash flow, albeit in a limited amount, for the market.

The second positive point is the political message sent to the international markets that Greece has the support of the EU countries and the IMF to remain in the euro zone and to stabilize it’s economy.

The third positive point is both the decrease of the interest rate on the Greek loans, that has gone down to 0,69%, as well as the pause of payment for the interest from the EFSF loans, and even though this will be gradual, depending on whether Greece fulfills it’s commitments, this is expected to lead to: a) a decrease of total debt maybe even by 40bn euros, b) the creation of a larger primary surplus, c) the release of funds that may be used to revitalize the economy.

Finally, the fourth positive point is that the issue of further decrease of the debt is not closed, since the Eurogroup has declared that, if it becomes necessary, extra help measures will be considered by the EU members, that may include further decrease in interest rates in order to achieve a reliable and viable decrease of the debt as a percentage of GNP, when Greece achieves an annual surplus. The declaration opens the door for a further cut of the state loans (OSI), possibly sometime after the upcoming German elections of September 2013.

However, the Eurogroup decision at the same time creates some questions that, depending on how things go during the next period, may undermine the funding of the program.

The first question is about the program of repurchase of the debt, the details of which need to be clarified since upon this depends the IMF’s participation in the salvation of the Greek economy. The program to repurchase the debt must be implemented within the next three weeks with a loan that will be given by the EFSF for 10bn euros in an exchange price that cannot be higher that the closing price of Friday 23rd of November 2012. Many analysts think that the repurchasing program can decrease the debt by 15bn euros. However, it is not certain that private investors that hold Greek bonds will be willing to participate and accept another cut, especially since there is a limit to the price of exchange of the Greek bonds that may be perceived as being too low. Another basic question is the new losses that will incur if the banks, insurance funds and private investors agree to participate voluntarily.

The second question is about the implementation of the above mentioned relief which depends on the known obligations that Greece has taken, like the voting on and implementation of the new tax system, will have to be based on a surplus of 4,5% by 2016, something that is very doubtful if it will be achieved.

The third question is about the increase, according to the Eurogroup, during the next ten years, of the mean of the nominal GNP of Greece higher that the interest rate that the government has to pay for the debt, thus satisfying a basic condition about the viability of the debt. If this increase is not achieved, something that is possible, then the viability is questioned and, at the same time, the payment of the debt will be moved after 2022.

Advertisements

Tagged: , , , , ,

4 thoughts on “Έκτακτη ανάρτηση: Τα θετικά της απόφασης του Eurogroup και τα ερωτήματα για την Ελλάδα. – Special post: The positive points of the Eurogroup decision and the questions for Greece.

 1. A linguistically challenged ex-pat Νοέμβριος 27, 2012 στο 17:38 Reply

  Dear Sir,
  Is there any chance you could offer an English translation, please?
  I am a huge fan of your blog and would hate to miss out on this occasion.
  Humbly yours,

  Μου αρέσει!

  • tmagoula Νοέμβριος 27, 2012 στο 17:47 Reply

   Thank you for reading my blog. Similar to you, I am a time challenged Greek, but your request has merit and will be dealt with hopefully sometime today (27/11/2012). I hope this is satisfactory. I initially did not translate it as I believed that this is a Greek issue and of no interest to foreigners. I was wrong and humbly apologize.

   Μου αρέσει!

 2. tmagoula Νοέμβριος 28, 2012 στο 01:09 Reply

  Dear Linguistically challenged ex-pat, the english translation has been uploaded. Please be kind with your criticism, as the translation was not so easy because of the financial terminology. I hope this is satisfactory, but in case it isn’t please let me know.

  Μου αρέσει!

 3. A linguistically challenged ex-pat Νοέμβριος 28, 2012 στο 12:24 Reply

  Thank you for the admirable effort clearly involved in the English-language version. I have done my best to absorb this information and will be churning it around for quite some while yet.

  Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: